(M)amma Moderat

torsdag 26 juli 2018

Frihet är inget man får utan att ta ansvar för ... varken lokalt eller nationellt.

Kanske dags för lite nya tag i Politiken och att de Liberal - Konservativa ideologierna vågar återinträda på arenan, utan att ständigt försöka vara "Socialdemokrati-light"? Det kanske är speciellt angeläget nu när S blir allt mer ett "SD-light"?

De äldre är en grupp vars livskvalitet bör uppmärksammas mer än i dag. För äldre med eget boende svarar inte alltid utbudet mot det som efterfrågas. Och i äldreboendet finns alltför många exempel på att service och vård inte har fungerat på det sätt som de äldre har rätt att förvänta sig.

Byggande av cykelbanor på bekostnad av annan trafik ska undvikas, cykel är ett bra transportmedel men fungerar inte för alla. Infrastrukturen ska utvecklas där efterfrågan från medborgarna finns och en fast, snabb broförbindelse mellan Orust - E6:an och på sikt Rv45 har absolut högsta prioritet.

Orust har ett mycket starkt civilsamhälle (föreningsliv och sammanhållningen mellan människor), vilket i stort är en outnyttjad tillgång som kommer att ha en central roll i framtidssamhället. I den liberalkonservativa traditionen är människan stark, med förmåga att ta ansvar och att råda över sig själv. Förändringar ska ske med försiktighet och vara väl underbyggda – evidensbaserade. 

På Orust borde den kommunala verksamheten begränsas till egentlig kärnverksamhet och avveckla sådan verksamhet som bättre kan utföras av det civila samhället eller av den fria företagsamheten.
Kräva återhållsamhet med offentliga medel och kritiskt pröva förslag till ”satsningar” på olika projekt, med otydlig medborgarnytta.

SKOLAN
Det övergripande målet måste vara att återupprätta skolans kärnuppdrag, kunskapsöverföring.
En djupgående förändring måste i första hand ske genom lagstiftning och läroplaner som är enhetliga för riket. Utöver att det fria skolvalet och friskolesystemet behålls och att yrkesgymnasium som inte är studieförberedande införs, bör på lokal nivå riktlinjer för rekrytering av skolledare som stödjer utvecklingen mot en kunskapsorienterad skola.

Men det finns ju några andra övergripande uppgifter som medborgarna överlämnat till samfälligheten "Staten" att sköta och som missköts under en lång period och det är "Total Försvaret", d.v.s vår förmåga att effektivt med en modern vapenmakt hävda vårt territorium, självständighet och skydda vår befolkning och ekonomiska intressen ... totalförsvaret är en långsiktig investering i frihet, säkerhet/trygghet och måste prioriteras högt. Om Sverige i praktiken och över tid effektivt skall kunna försvara sitt eget territorium så borde:
• Sverige ansöka om medlemskap i Nato.
• Totalförsvaret, inklusive livsmedels- och drivmedelslager återuppbyggas.
• Anslaget till försvar och krisberedskap ökas betydligt.
• Personalen inom försvaret ska bestå av både värnpliktiga och yrkessoldater.
• Samhällsplikt införas för både kvinnor och män, antingen som värnplikt eller som civilförsvarsplikt inom samhällsfunktioner så som vård eller räddningstjänst.
• Självförsörjningsförmågan inom olika områden behöver ökas betydligt.

Vad hände med försvaret?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar